Family book of Anna Elisabeth Maria Stakenburg

Spouses